ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

โครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 16

สำหรับคณาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษาที่มีการสอนวิชาการบัญชี

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

======================================

หมายเหตุ:

  • ให้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมได้เฉพาะท่านที่มีรายชื่อเท่านั้น (ไม่รับผู้เข้าอบรมเพิ่มที่หน้างาน)
  • หากท่านสละสิทธิ์โดยไม่แจ้งภายในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562   ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในการเข้าร่วมอบรมในครั้งถัดไป

เอกสารแนบ:

  1. รายชื่อผู้เข้าอบรม จากมหาวิทยาลัย  ประกาศรายชื่อก้าวไปด้วยกัน16_มหาวิทยาลัย
  2. รายชื่อผู้เข้าอบรม จากสถาบันอาชีวศึกษา ประกาศรายชื่อก้าวไปด้วยกัน16_สถาบันอาชีวศึกษา