ผุ้ที่สนใจสมัคร MAcc รุ่น 29 ปีการศึกษา 2564 และยังไม่มีคะแนนสอบให้ติดตามตารางสอบ CU-BEST https://mba.cbs.chula.ac.th/admission/cu-best-thai/ และ CU-TEP จาก http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html