หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบ)

กรอกใบสมัครใน www.grad.chula.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5740-2