ภาควิชาการบัญชี จัดโครงการอบรม “TFRS15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า”
เหมาะสำหรับ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 (วิทยากร อ.ณัฐเสกข์ และ รศ.ดร.วรศักดิ์)

** รับจำนวนจำกัด **

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัคร