จากการจัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 69 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 พวกเราได้ข้อคิดดีๆ ที่ควรน้อมนำไปปฏิบัติจากท่าน ว. วชิรเมธี 3 ข้อด้วยกัน ผู้เขียนเห็นว่า ข้อคิดดังกล่าวควรได้รับการเผยแพร่ให้กับทุกๆ คนเพื่อให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพใด แม้กระทั่งในสายงานด้านการบัญชีและการเงิน ดังนี้

1. การประสานอุดมคติเข้ากับการปฏิบัติงานจริง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ได้ให้ความหมายของคำว่า “อุดมคติ” ว่าหมายถึง จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงามและความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน อุดมคตินั้นประกอบไปด้วยคติและซึ่งมีบทบาทสำคัญในจริยธรรม ดังนั้นการที่คนเราประสานอุดมคติเข้ากับการปฏิบัติงานจริงก็คล้ายกับการประสานจินตนาการที่เราตั้งไว้ให้เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตเข้ากับความเป็นจริงในชีวิตเรานั่นเอง การสานฝันของตนให้เป็นจริงนั้นนับเป็นสิ่งที่น่ายกย่องหากจินตนาการหรือฝันของเรานั้นอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม และที่สำคัญต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการสานฝัน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา ใจ

บัณฑิตของภาควิชาการบัญชีผู้มีอุดมคติเช่นว่าก็ควรจะสานฝันของตนให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตจริงด้วยเช่นกัน เหมือนที่เราประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนตลอดจนประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในการทำงาน ความรู้ที่คณาจารย์ให้ทั้งในและนอกชั้นเรียนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่เราจะนำไปประยุกต์กับสถานการณ์ที่เราจะได้เผชิญต่อไปในชีวิตการทำงาน แต่ในการใช้ความรู้นั้น ควรจะต้องใช้อย่างรอบคอบ มีวิจารณญาณรวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้าง

หลายคนวาดฝันว่า หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะเข้าทำงานในบริษัทสำนักสอบบัญชี มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากนั้นก็จะเตรียมตัวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศ เมื่อเรียนจบก็กลับมาทำงานในองค์กรที่มีความมั่นคง ตำแหน่งงานสูงและได้รับค่าตอบแทนสูง มีครอบครัวที่มีความสุขพร้อมพรั่งด้วยสรรพสิ่ง ความฝันเช่นว่านั้นย่อมเป็นจริงได้กับทุกคน หากเรารู้จักประสานทักษะต่างๆ ร่วมกับความวิริยะ อุตสาหะในชีวิตจริง อย่างไรก็ตาม หากเกิดการผิดพลาดขึ้นระหว่างการสานฝันในจังหวะใดจังหวะหนึ่งของชีวิต เราก็ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ ปรับตัว ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยใช้สติ ดังคำกล่าวที่ว่า เมื่อสติมา ปัญญาจะเกิด ดังนั้นหากเรารู้จักใช้สติในการพิจารณาสิ่งต่างๆ รอบตัวที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดความผิดพลาด ล้มเหลวจากการสานฝันหรืออุดมคติของเรา พวกเราก็พร้อมที่จะรับมือได้อย่างรู้เท่าทัน

หลักการประสานอุดมคติเข้ากับชีวิตจริงนั้นมีความสำคัญในการดำรงชีวิต เพราะคนเรามีความคิด มีความฝัน และเป็นที่แน่นอนว่า ทุกคนอยากที่จะทอฝันของตนให้เป็นจริง แต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องตระหนักระหว่างการทอฝันของเรานั้น คือ การเรียนรู้ที่จะทอฝันอย่างมีสติควบคู่ไปกับศีลธรรมและจริยธรรม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และหากเกิดความผิดพลาดระหว่างการทอฝัน เราก็ควรที่จะรู้จักปรับตัว และทำความเข้าใจ เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำผิดพลาด มาแก้ไขปัจจุบัน เพื่อให้อนาคตสดใสตามที่เราต้องการ

ในภาคต่อไป เราจะมาคุยกันต่อถึงธรรมะอีก 2 ข้อของท่าน ว.วชิรเมธี ที่พวกเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานของเราได้

—————————————————————————————

เขียนโดย ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์