การรับสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

 

การรับสมัคร

(1)  กรอกใบสมัครออนไลน์ Link

(โดย scan และ upload เอกสารตามที่ระบุในรายละเอียดการรับสมัครในรูปแบบ .pdf

ยกเว้นหนังสือรับรองการทำงาน ให้ปิดผนึกซองและส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

(2) ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ Download

(3)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) Download

(4)  ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ SCB Bill Payment   Download

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ผ่านระบบ SCB Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045–3–04515-4 โดยคลิ๊กที่เว็บไซต์ payment.acc.chula.ac.th/Fee/Admission/22507 เพื่อไปยังระบบการชำระเงิน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th (หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต > การรับสมัคร)

จำนวนที่คาดว่าจะรับ  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบบ  ข

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ได้แก่ ปริญญาบัญชีบัณฑิตหรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย)
 2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี (นับถึงวันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564)
 3. ผลคะแนน CU-BEST (การทดสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT) ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลการสอบคัดเลือก) หรือผลคะแนน GMAT ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นผลคะแนนที่ยังไม่หมดอายุ (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลการสอบคัดเลือก)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะคลี่คลายหรือไม่ ทำให้อาจมีผลกระทบต่อการจัดการทดสอบ CU-BEST และ GMAT การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 29) ประจำปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีคะแนน CU-BEST หรือคะแนน GMAT หรือมีคะแนนดังกล่าวแต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นคะแนนดังกล่าวในการสมัครสอบคัดเลือก โดยจะต้องเข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และจะต้องผ่านการประเมินผลหลังการอบรม  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตอาจพิจารณารับเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลการสอบคัดเลือก) ในกรณีที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 29) ประจำปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะได้รับการผ่อนผันคะแนนสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือกและการลงทะเบียนแรกเข้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยจะมีสถานภาพนิสิตเป็นทดลองศึกษาและมีเงื่อนไขว่าจะต้องดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

4.1  ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 ได้แก่ ต้องมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 คะแนนขึ้นไป ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

4.2  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังกล่าวทั้งหมด 2 รายวิชา โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และลงทะเบียนเรียนวิชาที่สองภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนเอง)

หากผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่กำหนด จะสิ้นสถานภาพการทดลองศึกษาและไม่สามารถศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไป

 1. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • ผลคะแนน CU-BEST หรือ GMAT
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 • หนังสือรับรองการทำงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเชื่อถือได้ (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต > การรับสมัคร (สามารถยื่นได้จนถึงวันสอบสัมภาษณ์)
 • แบบชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การส่งหลักฐานการสมัคร

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

ภาควิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

(เขียนมุมซองซ้ายตรงผู้ส่ง “สมัคร MAcc รุ่นที่ 29”)

โทรศัพท์ 0 2218 5740-2 

 

 

การพิจารณาผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาจากผลคะแนนสอบ CU-BEST และ CU-TEP ร่วมกับคะแนนที่ได้รับจากการสอบสัมภาษณ์
ในกรณีที่ผลคะแนนสอบ CU-BEST หรือ CU-TEP ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในคุณสมบัติผู้สมัคร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

คลิปประชาสัมพันธ์

คลิปประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาฯ (ภาคนอกเวลาราชการ)

ข่าวดีสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ข่าวดีสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 29) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่มีคะแนน CU-BEST

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปีนี้ผู้สมัครสามารถเข้าอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) แทนได้

โดยหลักสูตรฯ จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)  รุ่น 2  ในเดือนพฤษภาคม 2564

โดยอบรมผ่าน online platform

เวลา 9.00 – 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 700 บาท
รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดใน google form

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ macc@cbs.chula.ac.th