การรับสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

 

การรับสมัคร

(1)  กรอกใบสมัครออนไลน์ (รอประชาสัมพันธ์อีกครั้ง)

(โดย scan และ upload เอกสารตามที่ระบุในรายละเอียดการรับสมัครในรูปแบบ .pdf

ยกเว้นหนังสือรับรองการทำงาน ให้ปิดผนึกซองและส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

(2) ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ Download

(3)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) Download

(4)  ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ SCB Bill Payment   Download

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ผ่านระบบ SCB Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045–3–04515-4 โดยคลิ๊กที่เว็บไซต์ payment.acc.chula.ac.th/Fee/Admission/22507 เพื่อไปยังระบบการชำระเงิน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th (หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต > การรับสมัคร)

จำนวนที่คาดว่าจะรับ  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบบ  ข
(1)  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี ได้แก่ ปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย)
(2)  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี (นับถึงวันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564)
(3) 
ผลคะแนน CU-BEST (การทดสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT) ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลการสอบคัดเลือก) หรือผลคะแนน GMAT ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นผลคะแนนที่ยังไม่หมดอายุ (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลการสอบคัดเลือก)

ในกรณีที่คะแนน CU-BEST หรือคะแนน GMAT ไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต อาจพิจารณารับเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

(4)  การทดสอบภาษาอังกฤษ

– ผลคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ

– ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ

– ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป

ทั้งนี้ ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก)

กรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ผุู้ที่สนใจสมัคร MAcc รุ่น 29 ปีการศึกษา 2564 และยังไม่มีคะแนนสอบให้ติดตามตารางสอบ

  • CU-BEST https://mba.cbs.chula.ac.th/admission/cu-best-thai/
  • CU-TEP จาก http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

(5)  คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ชุด
  • ผลคะแนน CU-BEST หรือ GMAT
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS)
  • หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
  • หนังสือรับรองการทำงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเชื่อถือได้ (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต > การรับสมัคร (สามารถยื่นได้จนถึงวันสอบสัมภาษณ์)
  • แบบชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การส่งหลักฐานการสมัคร

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

ภาควิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

(เขียนมุมซองซ้ายตรงผู้ส่ง “สมัคร MAcc รุ่นที่ 29”)

โทรศัพท์ 0 2218 5740-2 

 

 

การพิจารณาผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาจากผลคะแนนสอบ CU-BEST และ CU-TEP ร่วมกับคะแนนที่ได้รับจากการสอบสัมภาษณ์
ในกรณีที่ผลคะแนนสอบ CU-BEST หรือ CU-TEP ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในคุณสมบัติผู้สมัคร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

คลิปประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาฯ (ภาคนอกเวลาราชการ)

https://youtu.be/yl_aKY7gEgc