โครงการอบรม “การตรวจสอบสินบนข้ามชาติ ด้วยการบัญชีนิติการ” รุ่นที่ 1

โครงการดีๆ โดยภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต อบรมวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560. เวลา 9.00-16.30 น. ค่าอบรม [...]