เรียน ทุกท่าน

ตามที่ท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรม “ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล” ของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.45 น ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ นั้น เนื่องด้วยมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคนนั้น

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยค่าอบรมปรับเป็น 900 บาท (จากเดิม 2,200 บาท) รับสมัครและชำระค่าอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

หากท่านสนใจและสะดวกเข้าร่วมโครงการอบรม สามารถสมัครได้ที่ Link: https://bit.ly/3gklgPV

ขออภัยหากท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์แล้ว

ด้วยความเคารพ

คณะกรรมการโครงการฯ