หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 29)
เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
โดยผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
https://account.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรและการอบรม/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/การรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-5740-2