เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2
· สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
· สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563
· สรุปใจความสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2564)
· ผลกระทบของกรอบแนวคิดฯ ที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน
· การแก้ไขปรับปรุง TFRS for NPAEs
· ตอบประเด็นข้อซักถาม
· คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
Link สมัคร: https://bit.ly/3ohtfhn

จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย