ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน ดูรายละเอียดตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ชั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบ 3) และขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นตามลิงก์ที่แนบมา (เอกสารแนบ 4) และทำการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่/ทุกขั้นตอน (ตามเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6) ผ่านเว็บไซต์ที่แนบมา หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตห้องภาควิชาการบัญชี ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 1 โทรศัพท์ 02 218-5740–2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00น.

ไฟล์เอกสารที่แนบสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีดังนี้
เอกสาร 1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download
เอกสาร 2 ตารางกิจกรรมสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download
เอกสาร 3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download
เอกสาร 4 การกรอกข้อมูลสำหรับทำทำเนียบรุ่น Download
เอกสาร 5 กำหนดการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 Download
เอกสาร 6 ตารางเรียนสำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ Download