หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซต์ของภาควิชาการบัญชี
https://account.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรและการอบรม/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/การรับสมัคร/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาควิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 5740-2
Website: https://account.cbs.chula.ac.th
Email: macc@cbs.chula.ac.th
Facebook: ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ