หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 28) เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563

รอบที่ 2  วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 

รอบที่ 3  วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  http://account.cbs.chula.ac.th  และกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th  และนำส่งเอกสารประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์หรือนำมายื่นที่หลักสูตรฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-5740-2

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้

เอกสาร  1 ลิงค์คู่มือการใช้งานการเข้าระบบการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย Download

เอกสาร  2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 28 ประจำปีการศึกษา 2563 Download

เอกสาร  3 แบบหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) Download

เอกสาร  4 ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน SCB Bill Payment Download