ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 27) ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน และเข้าเรียนปรับพื้นฐาน ที่ปรากฏตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ขั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4) และขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นตามลิงก์ที่แนบมา (เอกสารแนบ 5) และทำการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ทุกขั้นตอน (ตามเอกสารแนบ 6) ผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th/ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 315 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 1 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. เสาร์ เวลา 8.00–16.00 น. โทร. 02 218 5740, 02 218 5741 และ 02 218 5742 แฟกซ์ 02 218 5742

ไฟล์เอกสารที่แนบสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ มีดังนี้

เอกสาร 1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download

เอกสาร 2 ตารางกิจกรรมสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download

เอกสาร 3 ขั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download

เอกสาร 4 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download

เอกสาร 5 การกรอกข้อมูลสำหรับทำทำเนียบรุ่น Download

เอกสาร 6 กำหนดการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 Download

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรมือถือได้นะคะ 081-781-9919