ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 27) ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ มารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 215 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ  2  เวลา 17.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 315 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 1 เวลา 8.00–16.00 น. โทร. 081-781-9919

 

ไฟล์เอกสารที่แนบสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ มีดังนี้

เอกสาร  1      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 27) ประจำปีการศึกษา 2562  Download

เอกสาร  2      ประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ Download