หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 27) เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562
รอบที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://account.cbs.chula.ac.th และกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th และนำส่งเอกสารประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์หรือนำมายื่นที่หลักสูตรฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-5740-2

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
เอกสาร 1 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.register.gradchula.com Download
เอกสาร 2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 27 ประจำปีการศึกษา 2562 Download
เอกสาร 3 แบบหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) Download
เอกสาร 4 ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน SCB Bill Payment Download