โครงการค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการดำเนินงาน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ได้สร้างดุษฎีบัณฑิตผู้เป็นกำลังสำคัญในแวดวงวิชาชีพและวิชาการด้านการบัญชีหลายท่าน ภาควิชาการบัญชียังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสำเร็จดังกล่าว ด้วยการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความตั้งใจและพร้อมในการศึกษาในหลักสูตร เพื่อผลิตผลงานวิจัยขั้นสูงต่อไป

การศึกษาในหลักสูตรฯ ที่จะนำไปสู่การสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนสูงมาก ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงทรัพยากรด้านการศึกษาที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา และค่าเสียโอกาสของผู้เข้าศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หลักสูตรฯ จึงจัดโครงการ “ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจสมัครเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัคร การจัดการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของหลักสูตรฯ และของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อ

นอกจากนั้นโครงการค่ายวิจัยนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาต่อได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาล่าสุด และนิสิตในปัจจุบัน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยที่คณาจารย์ของภาควิชาการบัญชีมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาต่อได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องและเตรียมความพร้อมของผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาได้ทันเวลา
  3. ให้ผู้สนใจสมัครได้มีโอกาสเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรฯ และได้
    รับทราบถึงหัวข้องานวิจัยเชิงลึกที่คณาจารย์ภายในคณะฯ มีความพร้อมในการให้คำปรึกษา อันจะทำให้
    ได้ข้อคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นไปได้ในการเสนอหัวข้อวิจัยเพื่อสมัครเรียนต่อไป
  4. ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงแหล่งข้อมูลวิจัยและวิธีการสืบค้นที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
    เป็นระบบ พร้อมทั้งรับทราบแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ
โครงการค่ายวิจัยฯ จัดเป็นประจำทุกปี (เดือนตุลาคม)
ผู้สนใจเข้าค่ายฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://account.cbs.chula.ac.th/
หรือ Facebook : ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

ฟรี ไม่เก็บค่าเข้าค่ายฯ