เปิดรับสมัครแล้ว!
โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS หรือ ANA#19) เพื่อให้ผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่มิใช่นักบัญชีได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลการบัญชี สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจ วางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรม
8 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบรมวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น. สัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวม 57 ชั่วโมง
สถานที่อบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 40,000 บาท
สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับส่วนลดทันที 2,000 บาท (กรณีที่ผู้สมัครเป็นบุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนลดดังกล่าวจะถือตามวันที่ได้รับอนุมัติ)
รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท สำหรับ
– นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการอบรมนักบัญชียุคใหม่ (MAP) หรือโครงการอบรมการบัญชีเพื่อผู้บริหาร (ANA)
– บุคลากรของจุฬาฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กรอกใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/forms/pG5LIp4ctbfYIeUV2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-218-5798-9
โทรสาร 02-218-5799
E-mail: ana@cbs.chula.ac.th