หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการกิจกรรม “ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี”
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 – 12.00 น. ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3

** ลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/ycxRFS ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 **

ใบสมัคร ค่ายวิจัย ป.เอก