โครงการอบรม “ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 ” รุ่นที่ 1
จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560. เวลา 8.30-17.15 น.
ณ ห้อง 208 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าอบรม คนละ 2,500 บาท

  • รับส่วนลด 300 บาท หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
    (สำหรับหน่วยงานจุฬาฯ หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การให้ส่วนลดจะถือตามวันที่ที่ได้รับการอนุมัติ)
  • รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 200 บาท หากท่านเป็น
    • นิสิตเก่าจุฬาฯ (ทุกคณะ)
    • ผู้เข้าอบรม MAP/ANA ของภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ
    • บุคลากรจุฬาฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

>> รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ภาษีเงินได้นิติบุคคล2560 #1 ใบสมัคร