สืบเนื่องจากการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 เรื่อง ข้อมูลเปรียบเทียบ-ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ ที่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ทำให้การเสนอรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (Interim financial information) ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันด้วย กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยอ้างถึงงวดปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งแต่เดิมผู้สอบบัญชีต้องมีการกล่าวถึงงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปีบัญชีก่อนและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ ในวรรคถัดจากวรรคข้อสรุป แต่ก่อนการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีไม่ต้องกล่าวถึงงบการเงินดังกล่าวต่อจากวรรคข้อสรุปอีกต่อไป สำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างที่มีงวดเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หากผู้สอบบัญชีงวดก่อนเป็นคนละคนกับผู้สอบบัญชีงวดปัจจุบันแล้ว ผู้สอบบัญชีเลือกได้ว่าจะอ้างถึงหรือไม่อ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนก็ได้ ถ้าผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน ผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันสามารถเพิ่มวรรคเรื่องอื่นเพื่ออ้างถึงผู้สอบบัญชีคนก่อนและแสดงไว้หลังจากวรรคข้อสรุป ถ้าผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่อ้างถึงรายงานดังกล่าว ก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

ส่วนรูปแบบของรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนั้นประกอบด้วย 3 วรรค (ไม่ใช่รูปแบบ 6 วรรคในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินประจำปี) เนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐานการสอบทาน รหัส 2410 เรื่องการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ รายงานดังกล่าวประกอบด้วยวรรคนำ วรรคขอบเขตการสอบทานและวรรคข้อสรุป ซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบเดิมที่มีสามวรรค แต่เนื้อหาจะแตกต่างกันเพราะงานสอบทาน (Review) มีข้อจำกัดกว่าการตรวจสอบ (Audit) ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้ เป็นแต่เพียงการให้ข้อสรุปว่าพบหรือไม่พบสิ่งใดที่ทำให้เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรตระหนักถึงข้อจำกัดนี้เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมต่อไป

—————————————————————————————

เขียนโดย ผศ.ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์