ผู้สอบบัญชีบางท่านอาจไม่ได้ตระหนักว่าตนเองมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลอื่น (Other Information) ในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 720 ข้อมูลอื่นหมายถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (นอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี) ที่รวมอยู่กับเอกสารชุดที่นำเสนองบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เช่น รายงานประจำปี บทอภิปรายและวิเคราะห์ของผู้บริหาร อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปหรือรายการที่สำคัญ รายชื่อพนักงานและกรรมการ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลบางอย่าง เช่น ข่าวในหนังสือพิมพ์ ข้อมูลในบทสรุปของนักวิเคราะห์ ข้อมูลที่อยู่ในเวบไซต์ของกิจการ เป็นต้น ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องอ่านข้อมูลอื่นเพื่อระบุว่ามีความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ ซึ่งควรกระทำก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีพบว่าตัวเลขยอดขายในบทวิเคราะห์ของผู้บริหาร (ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี) แตกต่างจากยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นต้น ถ้าผู้สอบบัญชีพบความขัดแย้งดังกล่าว ต้องพิจารณาว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนงบการเงินหรือข้อมูลอื่น ถ้าต้องปรับเปลี่ยนงบการเงิน (ข้อมูลอื่นถูกต้อง) และผู้บริหารยินยอม ผู้สอบบัญชีก็สามารถเสนอรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ถ้าผู้บริหารไม่ยินยอม ผู้สอบบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ถ้าต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอื่น (งบการเงินถูกต้อง) แต่ผู้บริหารปฏิเสธที่จะทำตาม ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้รับทราบ และเพิ่มวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่ออธิบายความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ระงับการออกรายงานหรือขอถอนตัวจากการรับงานตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลอื่นที่อาจจะขัดแย้งกับข้อมูลในงบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีทราบหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีเห็นว่าต้องปรับเปลี่ยนงบการเงิน (ข้อมูลอื่นถูกต้อง) ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน แต่ถ้าต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลอื่น (งบการเงินถูกต้อง) และผู้บริหารยินยอม ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเท่าที่จำเป็นตามสถานการณ์และสอบทานว่าผู้บริหารมีการสื่อสารให้บุคคลต่างๆ ที่เคยได้รับงบการเงินที่ออกไปก่อนหน้านี้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ถ้าผู้บริหารปฏิเสธที่จะทำตาม ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของผู้สอบบัญชี

—————————————————————————————

เขียนโดย ผศ.ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์