โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.1 (รับเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 69 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
– รายวิชาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 หน่วยกิต
– รายวิชาทางสถิติ
6 หน่วยกิต
– ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
– สัมมนางานวิจัยด้านการบัญชี
9 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต

*** ในภาคการศึกษาที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลเป็น S/U

รายวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
รายวิชาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 หน่วยกิต
2940606 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง 1
Advanced Microeconomic Theory I
3(3-0-9)
รายวิชาทางสถิติ 6 หน่วยกิต
2603600 สถิติประยุกต์ 1
Applied Statistics
3(3-0-9)
2603606 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
Multivariate Analysis
3(3-0-9)
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
2601790 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
Accounting Research Methodology
3(3-0-9)
รายวิชาสัมมนางานวิจัยด้านการบัญชี 9 หน่วยกิต
2601793 สัมมนางานวิจัยการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting Research
3(3-0-9)
2601794 สัมมนางานวิจัยการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting Research
3(3-0-9)
2601796 สัมมนางานวิจัยการสอบบัญชี
Seminar in Auditing Research
3(3-0-9)
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
2601826 วิทยานิพนธ์
Dissertation
36(0-0-0)
รายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
0(0-0-0)

เงื่อนไขอื่น

  1. นิสิตต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาอื่น ๆ เช่น สถิติ
    เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเงิน (เฉพาะรายวิชาปรับพื้นฐานการเงินที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)
  2. นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน
    เรียนรายวิชาสัมมนา
  3. นิสิตต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
  4. การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง
  5. การปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยวิจัยหรือผู้ช่วยสอนภายหลังจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว
  6. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

แผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603600 สถิติประยุกต์ 1 3 2601790 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3
2940606 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง 1 3 2603606 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 3
2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U xxxxxxx วิชาเลือก 3
2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
รวม 6 รวม 9

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2601793 สัมมนางานวิจัยการบัญชีการเงิน 3 2601796* สัมมนางานวิจัยการสอบบัญชี 3
2601794 สัมมนางานวิจัยการบัญชีบริหาร 3 xxxxxxx วิชาเลือก 3
xxxxxxx วิชาเลือก 3 xxxxxxx วิชาเลือก 3
2601897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U
รวม 9 รวม 9

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
2601826 วิทยานิพนธ์ 3 2601826 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 6 รวม 6

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
2601826 วิทยานิพนธ์ 3 2601826 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 6 รวม 6

ปีที่ 5

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
2601826 วิทยานิพนธ์ 3 2601826 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 6 รวม 6

คำอธิบายรายวิชา

2601790 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การประยุกต์ระเบียบวิธีการวิจัยกับการบัญชี ฐานข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการบัญชี จริยธรรมสำหรับการวิจัยทางการบัญชี
Accounting Research Methodology
ACCTG RES METHOD

Quantitative research methodology; qualitative research methodology; application of research methodologies to accounting; databases for accounting research; ethics in accounting research.
3(3-0-9)
2601793 สัมมนางานวิจัยการบัญชีการเงิน
การอภิปราย การวิจารณ์ และการวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการบัญชีการเงิน พัฒนาการของงานวิจัยทางการบัญชีการเงิน การวิจัยทางการบัญชีการเงินในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดทำโครงการวิจัยทางการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting Research
SEM FIN ACCTG RES

Discussion, critique, and analysis of fundamental concepts and theories related to financial accounting research; development in financial accounting research; financial accounting research under globalization environment; formation of research projects in financial accounting.
3(3-0-9)
2601794 สัมมนางานวิจัยการบัญชีบริหาร
การอภิปราย การวิจารณ์ และการวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการดำเนินงาน การวิจัยทางการบัญชีบริหาร การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยด้านบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting Research
SEM MGRL ACCTG RES

Discussion, critique, and analysis of fundamental concepts and theories related to accounting for decision making, planning, control and performance measurement; managerial accounting research; development of research proposal in managerial accounting.
3(3-0-9)
2601796 สัมมนางานวิจัยการสอบบัญชี
การอภิปราย การวิจารณ์ และการวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี การประยุกต์ทฤษฎีและวิธีวิจัยกับงานวิจัยด้านการสอบบัญชี งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันทางด้านการสอบบัญชี
Seminar in Auditing Research
SEM AUDIT RES

Discussion, critique, and analysis of fundamental concepts and theories in auditing research; application of theories and methodology to auditing research; contemporary and current research in auditing.
3(3-0-9)
2603600 สถิติประยุกต์ 1
การประยุกต์พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ เวคเตอร์และ
เมทริกซ์สุ่ม การแจกแจงปกติของตัวแปรหลายตัว การแจกแจงตัวแปรกำลังสอง การประยุกต์ตัวแบบเชิงเส้นกับข้อมูลจริง ได้แก่ ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ความถดถอยเชิงพหุ ความถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม
Applied Statistics I
APP STAT I

Applications of linear algebra and matrix for statistical analysis; random vectors and matrices; multivariate normal distribution; distribution of quadratic forms; applications of linear models with real data; simple linear regression; multiple regression; logistic regression; analysis of variance and analysis of covariance.
3(3-0-9)
2603606 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรพหุ การแจกแจงตัวแปรพหุจากตัวอย่าง การแจกแจงแบบโฮเทลลิงส์ การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแตกต่าง สหสัมพันธ์คานอนิคอล การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก และการวิเคราะห์ตัวประกอบ
Multivariate Analysis
MULTIVARIATE ANAL

Multivariate normal distribution, multivariate sampling distribution, Hotelling’s distribution, estimation and hypothesis testing, analysis of variance, discriminant analysis, canonical correlations, principal component analysis and factor analysis.
3(3-0-9)
2940606 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง 1
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์หัวข้อต่างๆ ได้แก่ทฤษฎีว่าด้วยผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต โครงสร้างตลาดและการแข่งขันในตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานของปัจจัยการผลิต ทฤษฎีดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ความล้มเหลวของระบบตลาด ทฤษฎีเกมส์
Advanced Microeconomics Theory I
ADV MICRO THEO I

Mathematical-oriented microeconomics in the following topics: consumer theory, production theory, market structure and competition in various types of markets; theory of demand and supply of production factors; general equilibrium, welfare economics, market failure, game theory.
3(3-0-9)
2601826 วิทยานิพนธ์
Dissertation
36 หน่วยกิต
36 0(0-144-0)
2601894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
DOC DISSERT SEM
(S/U)
0(0-0-0)
2601897 การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
QUALIFYING EXAM
(S/U)
0(0-0-0)