ปี 2537 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.วีระชัย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ผลกระทบของการใช้ข้อมูลงบประมาณในการประเมินผลงานที่มีต่อผลการดำเนินงานและความพึงพอใจต่องาน : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ไทย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
ดร.สุธา ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีในการวัดความเสี่ยงของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : เปรียบเทียบธุรกิจการเงินกับธุรกิจอุตสาหกรรม อ.ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ปี 2539 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ผลกระทบของการประกาศกำไรสุทธิทางบัญชีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีความแตกต่างในความพร้อมของข้อมูล ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์
รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ ผลกระทบต่อการตอบสนองในตลาดของมาตรการการเปลี่ยนแปลงการบัญชีเงินลงทุนในหุ้นทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้ส่วนเสีย : การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ดร.มนตรี ช่วยชู การเสนอรูปแบบรายงานการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย: การวิจัยเชิงประจักษ์ ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
ปี 2544 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
ปี 2545 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ปี 2546 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์ ผลกระทบของการเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีไทยในปี 2542 ต่อความเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ของข้อมูลทางการบัญชี รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม ปัจจัยที่มีผลทำให้ข้อมูลกระแสเงินสดมีประโยชน์มากกว่าข้อมูลกำไรในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ : การศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
ปี 2548 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการหลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
ปี 2549 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผลกระทบส่วนเพิ่มจากดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเหนือปัจจัยระดับองค์กรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ
ปี 2550 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
ผศ.ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทย รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
ปี 2551 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ความระมัดระวังทางบัญชีกับลักษณะของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการควบคุม :หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ปี 2552 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. ธัญพร ตันติยวรงค์ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีและความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับมูลค่าของกิจการ :หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ดร. พวงเพ็ญ ชูรินทร์ ผลกระทบจากการรับรู้และเปิดเผยรายการต่อมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้น :กรณีศึกษางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
ปี 2553 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์ คุณลักษณะของรายการกำไรและระดับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย รศ.ดร.ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์ ประโยชน์ของข้อมูลกำไรและประเภทของนักลงทุนในช่วงเวลาที่มีการใช้แนวคิดที่มุ่งเน้นความสำคัญของงบดุล รศ.ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์
ดร.อรุณี ยศบุตร ปัจจัยที่กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ :หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย ผศ.ดร.ปริญดา มณีโรจน์
ปี 2554 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์ ผลกระทบของระดับคำแนะนำและการใช้ดุลยพินิจที่มีต่อการกำหนดระดับนัยสำคัญสำหรับการวางแผนของผู้สอบบัญชี รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวานิช ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านคุณภาพของรายการคงค้าง:หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ
ดร. พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์ ความเชื่อมโยงของส่วนเผื่องบประมาณกับรายการคงค้างที่ขึ้นกับดุลพินิจของฝ่ายบริหารและการวัดค่าและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเผื่องบประมาณ:หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
ผศ.ดร.วศธร ชุติภิญโญ ปัจจัยที่มีผลกระทบและผลทางการเงินของการประยุกต์การบริหารเชิงดุลยภาพ:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ปี 2555 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.มีนา ภัทรนาวิก ความเป็นเจ้าของขั้นสูงสุดของบริษัทครอบครัวและการจัดการกำไรแท้จริง:หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย รศ.ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์
ปี 2557 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทัศนคติต่อความเสี่ยงพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลทางการเงินและต้นทุนการกู้ยืม ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย
ดร. ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ ทางเลือกทางการบัญชีและการตอบสนองของตลาดต่อการรับรู้หนี้สินผลประโยชน์พนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19:หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ ความระมัดระวังทางบัญชีและโอกาสของการลงทุนในอนาคต รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ดร. ศิรัตน์ สนชัย ผลกระทบของการเปิดเผยประมาณการกำไรของผู้บริหารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนที่มีต่อคุณสมบัติการพยากรณ์กำไรของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์:หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ปี 2558 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผลกระทบจากการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานตรวจสอบงบการเงินในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย : การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีฐานราก รศ.ดร.ประจิต หาวัตร
ดร. หุดา วงษ์ยิ้ม ผลกระทบของประเภทของธุรกรรมนอกงบดุลและสถานะการลงทุนที่มีต่อดุลยพินิจของนักลงทุน รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
ดร. ธนิกานต์ วิริยะชินการ ผลกระทบของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีไทยฉบับปรับปรุง 2555 ต่อคุณภาพของงานสอบบัญชี ผศ.ดร.นภมณี เตพละกุล
ดร. ธนาดล รักษาพล การแยกองค์ประกอบของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และคะแนนรวมความน่าเชื่อถือ ผศ.ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
ปี 2559 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ณรงค์ แตงอ่อน การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านการจัดการกำไรแท้จริง: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย ผศ.ดร.ภาวิณี มะโนวรรณ
ปี 2562 ชื่อ หัวข้อวิทยานินพธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล
ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล
ดร.พัชรี ตรีพรชัยศักดิ์