โครงการค่ายวิจัยสาหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการดำเนินงาน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ได้สร้างดุษฎีบัณฑิตผู้เป็นกาลังสาคัญในแวดวงวิชาชีพและวิชาการด้านการบัญชีหลายท่าน หลักสูตรฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสำเร็จดังกล่าว ด้วยการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความตั้งใจและพร้อมในการศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อผลิตผลงานวิจัยขั้นสูงต่อไป
การศึกษาในหลักสูตรฯ ที่จะนำไปสู่การสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนสูงมาก ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงทรัพยากรด้านการศึกษาที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา และค่าเสียโอกาสของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ หลักสูตรฯ จึงจัดโครงการค่ายวิจัยสาหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจสมัครเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัคร การจัดการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของหลักสูตรฯ และของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ
นอกจากนั้น โครงการค่ายวิจัยนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาล่าสุด และนิสิตในปัจจุบัน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยที่คณาจารย์ของภาควิชาการบัญชีมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องและเตรียมความพร้อมของผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อให้สมัครได้
ทันเวลา
3. ให้ผู้สนใจสมัครได้มีโอกาสเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรฯ และได้
รับทราบถึงหัวข้องานวิจัยเชิงลึกที่คณาจารย์ภายในคณะฯมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา อันจะทำให้ได้
ข้อคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นไปได้ในการเสนอหัวข้อวิจัยเพื่อสมัครเรียนต่อไป
4. ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงแหล่งข้อมูลวิจัยและวิธีการสืบค้นที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งรับทราบแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เปิดรับสมัคร เดือนธันวาคมของทุกปี
วันเข้าค่ายฯ เดือนมกราคมของทุกปี

หมายเหตุ วันรับสมัครและวันเข้าค่ายฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ผู้สนใจเข้าค่ายฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http http ://account account.acc .chula chula.ac .th

ฟรี ไม่เก็บค่าเข้าค่ายฯ