ประธาน
ผศ.ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ศรัณย์ ชูเกียรติ
กรรมการ
รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ผศ.ดร.แพร กีระสุนทรพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.จารุวัฒน์ ขอเจริญ