เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560
การเรียนการสอน เรียนวันธรรมดา – เวลาราชการ
ระยะเวลาการเรียน 5 ปี
ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 23,000บาท (ค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
ค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นสาหรับการลงทะเบียนเรียนร่วมในรายวิชาของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือจัดเก็บค่าลงทะเบียนแบบพิเศษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณวุฒิดังนี้
แบบที่ 1.1 ปริญญาบัณฑิตด้านการบัญชี และปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยมีเงื่อนไขตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดไว้
แบบที่ 1.2 ปริญญาบัณฑิตด้านการบัญชี และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเกียรตินิยม

2. ต้องมีคะแนนสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเทียบเท่า Paper-based TOEFL 575 คะแนน (คะแนนเทียบเท่า Computer-based 213 คะแนน) หรือสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน ทั้งนี้ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร ในกรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

3. ต้องมีคะแนนสอบ CU-BEST ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 225 คะแนน ทั้งนี้ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร หรือคะแนนสอบ GMAT ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันที่สมัคร ในกรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

4. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนา Transcript การศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
3. จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับจากสถาบันการศึกษาที่เคยศึกษาและ/หรือหน่วยงานที่ผู้สมัครสังกัด
4. สำเนาคะแนนสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
ติดต่อสอบถาม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-5740 -2
หมายเหตุ ตรวจสอบประกาศรับสมัครล่าสุด ได้ที่ www.grad.chula.ac.th