ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะต้องศึกษาตามหลักสูตรฯ 42 หน่วยกิต (ไม่นับรวมหน่วยกิตในวิชาของหลักสูตรที่ประเมินผลเป็น S/U 3 หน่วยกิต) ประกอบด้วย แผน ก แบบ ก 2 และ แผนการศึกษา ข. โดยมีโครงสร้างหลักสูตรฯ มีดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 42
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 30 39
– รายวิชาบังคับ
30 27
– รายวิชาเลือก 12
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2601551 ความรู้และทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน (Essential Knowledge and Skills for CFO) โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รายวิชา

แผน ก แบบ ก 2

รายวิชาบังคับ

30 หน่วยกิต

2601551 ความรู้และทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน
ESSENTIAL KNOWLEDGE AND SKILLS FOR CFO
S/U
2601618 ระบบสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี
INFORMATION SYSTEMS FOR ACCOUNTING PROFESSION
3(3-0-9)
2601624* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการวิเคราะห์ทางการเงิน
FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND FINANCIAL ANALYSIS
3(3-0-9)
2601625 การรายงานและการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน
REPORTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL INSTRUMENTS
3(3-0-9)
2601633 การบัญชีบริหารและการบริหารต้นทุนขั้นสูง
ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING AND COST MANAGEMENT
3(3-0-9)
2601651 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC TAX PLANNING
3(3-0-9)
2601698 สัมมนาการบูรณาการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
SEMINAR IN INTEGRATED ACCOUNTING INFORMATION FOR BUSINESS DECISION MAKING
3(3-0-9)
2602639 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC PLANNING
3(3-0-9)
2602680 วิจัยธุรกิจ
BUSINESS RESEARCH
3(3-0-9)
2604501 การจัดการด้านการเงิน
FINANCIAL MANAGEMENT
3(3-0-9)
2604672 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
MANAGERIAL ECONOMICS
3(3-0-9)

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

2601811 วิทยานิพนธ์
THESIS
12 หน่วยกิต

* รายวิชาที่เปิดใหม่

แผน ข

รายวิชาบังคับ

27 หน่วยกิต

2601551 ความรู้และทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน
ESSENTIAL KNOWLEDGE AND SKILLS FOR CFO
S/U
2601618 ระบบสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี
INFORMATION SYSTEMS FOR ACCOUNTING PROFESSION
3(3-0-9)
2601624* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการวิเคราะห์ทางการเงิน
FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND FINANCIAL ANALYSIS
3(3-0-9)
2601625 การรายงานและการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน
REPORTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL INSTRUMENTS
3(3-0-9)
2601633 การบัญชีบริหารและการบริหารต้นทุนขั้นสูง
ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING AND COST MANAGEMENT
3(3-0-9)
2601651 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC TAX PLANNING
3(3-0-9)
2601698 สัมมนาการบูรณาการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
SEMINAR IN INTEGRATED ACCOUNTING INFORMATION FOR BUSINESS DECISION MAKING
3(3-0-9)
2602639 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC PLANNING
3(3-0-9)
2604501 การจัดการด้านการเงิน
FINANCIAL MANAGEMENT
3(3-0-9)
2604672 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
MANAGERIAL ECONOMICS
3(3-0-9)

รายวิชาเลือก
ให้เลือกจากวิชาดังต่อไปนี้

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการบัญชี
2601628 ทฤษฎีเชิงประยุกต์ทางการบัญชี
APPLIED THEORY IN ACCOUNTING
3(3-0-9)
2601640 การตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDITING
3(3-0-9)
2601664 การบริหารความเสี่ยงและการบริการให้ความเชื่อมั่น
RISK MANAGEMENT AND ASSURANCE SERVICES
3(3-0-9)
กลุ่มวิชาการจัดการ
2602541 การจัดการการดำเนินงาน
OPERATIONS MANAGEMENT
3(3-0-9)
2602613 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
3(3-0-9)
2602680 วิจัยธุรกิจ
BUSINESS RESEARCH
3(3-0-9)
กลุ่มวิชาการเงิน
2604644 การวิเคราะห์การลงทุน
INVESTMENT ANALYSIS
3(3-0-9)
2604653 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS FINANCE
3(3-0-9)
กลุ่มวิชาการตลาด
2605501 การจัดการด้านการตลาด
MARKETING MANAGEMENT
3(3-0-9)
2605614 การจัดการแบรนด์และการตั้งราคา
BRAND MANAGEMENT PRICING
3(3-0-9)
2605691 สัมมนาการจัดการด้านการตลาด
SEMINAR IN MARKETING MANAGEMENT
3(3-0-9)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
2601672 การศึกษาอิสระทางการบัญชี
INDEPENDENT STUDY IN ACCOUNTING
3(0-12-0)
การสอบประมวลความรู้
2601896 การสอบประมวลความรู้
COMPREHENSIVE EXAMINATION
S/U

* รายวิชาที่เปิดใหม่