ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว

(หัวหน้าภาควิชาการบัญชี)

ประธาน
ผศ.ดร.จิรดา เพทายบรรลือ
รองประธาน
รศ.ดร.ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
ผศ.ดร.พิมสิริ จิวะมิตร
 รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
อ.ดร.รพี พัฒนาปัญญาสัตย์
เจ้าหน้าที่
คุณเยาวลักษณ์ ศงสนันทน์
คุณฉลองรัฐ หอมชิต