หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อก้าวไปสู่ระดับผู้บริหาร โดยบูรณาการความรู้ทฤษฏียุคใหม่เข้ากับการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เน้นทักษะการทำงาน(Hard Skills) และทักษะด้านบุคคล(Soft Skills) เพื่อให้ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

ความโดดเด่นของหลักสูตร

• เป็นหลักสูตรนอกเวลา (2 ปี) ที่มีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี
• ผสมผสานศาสตร์ด้านบัญชีเข้ากับศาสตร์อื่นๆ เช่น การวางแผนภาษี การเงิน การบริหารกลยุทธ์ การตลาด
• เน้นทักษะการทำงานและทักษะด้านบุคคล เพื่อการบริหารงานให้สำเร็จอย่างยั่งยืน
• คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
• มีความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กรมสรรพากร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ (Big 4)

accountmap

วัน-เวลา และระยะเวลาการศึกษา

วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา และ 2 ภาคฤดูร้อน)

ปฐมนิเทศ ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น
วันเปิดภาคการศึกษา สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม
*วันและเวลาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้รวมการปรับพื้นฐานด้านการบัญชี หนังสือ และการสัมมนาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ ตลอดหลักสูตรประมาณ 374,500 บาท