โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) สำหรับปีการศึกษา 2559
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

( 1 ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (36)
ให้เลือกเรียนรายวิชาตามประกาศของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป 5 กลุ่มวิชาแรก กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเรียน 21 หน่วยกิต และ ต้องเป็นวิชานอกคณะฯ เท่านั้น และให้เรียนทุกวิชาตามกลุ่มวิชาพิเศษ
CR
1.สังคมศาสตร์ 3
2.มนุษยศาสตร์ 3
3.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
4.สหศาสตร์ 3
5.ภาษาต่างประเทศ 21
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 3
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 3
5500215 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน 3
5500225* การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
5500313 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
5500315* การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3
5500415*** ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 3
6.กลุ่มวิชาพิเศษ 3
( 2 )หมวดวิชาเฉพาะ (100)
ก. กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ – วิชาแกน (40) CR
2301119 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 4
2601314 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
2602313 การจัดการและองค์การ 3
2602327 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3
2602416 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3
2603245 สถิติธุรกิจเบื้องต้น 3
2603330 สถิติธุรกิจ 3
2604294* การเงินธุรกิจพื้นฐาน 3
2605311 หลักการตลาด 3
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 3
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2 3
3401255 กฎหมายธุรกิจ 1 3
3401256 กฎหมายธุรกิจ 2 3
ข. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ – วิชาเอก (39) CR
2601113 การบัญชีขั้นต้น 3
2601114 การบัญชีต้นทุน 3
2601212 การบัญชีขั้นกลาง 1 3
2601213 การบัญชีขั้นกลาง 2 3
2601231 การบัญชีบริหาร 3
2601251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
2601352 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี 3
2601354* การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3
2601361 การสอบบัญชี 3
2601414 การภาษีอากร 3
2601421 การบัญชีขั้นสูง 1 3
2601422 การบัญชีขั้นสูง 2 3
2601431* การวิเคราะห์รายงานการเงิน 3
ค. กลุ่มวิชาบังคับเลือก (12) CR
ให้เลือกเรียน12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชา โดยจะต้องเป็น วิชาสัมมนาอย่างน้อย 3หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาการรายงานการเงินและการให้ความเชื่อมั่น **
(Financial Reporting and Assurance)
CR
2601363 หลักการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 3
2601365* การตรวจสอบการทุจริต 3
2601368 การบัญชีสำหรับธุรกิจโรงแรมและสถานพยาบาล 3
2601369 การบัญชีสำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และประกันภัย 3
2601415 การสอบบัญชีขั้นสูง 3
2601416 ประเด็นปัจจุบันทางการบัญชี 3
2601462*** การฝึกงานด้านการตรวจสอบภายใน 1
2601493* สัมมนาการรายงานการเงินและการให้ความเชื่อมั่น 3
2. กลุ่มวิชาการบัญชีบริหารและการควบคุม **
(Management Accounting and Control)
CR
2601332 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3
2601411* การออกแบบระบบบัญชีต้นทุน 3
2601417 การบริหารต้นทุน 3
2601418 การวางแผนภาษีอากร 3
2601494* สัมมนาการบัญชีบริหารและการควบคุม 3
2602344 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 3
3. กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
CR
2601382* โปรแกรม อี อาร์ พี เพื่องานบัญชี 3
2601401* การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
2601403 การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
2601404 ระบบการรายงานทางธุรกิจ 3
2601405 เทคโนโลยีการจัดการกระบวนการธุรกิจ 3
2601406 การออกแบบและติดตั้งระบบอีอาร์พีเพื่องานทางบัญชี 3
2601495 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
ง. กลุ่มวิชาเลือก (9) CR
ให้เลือกเรียนรายวิชาตามประกาศของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป 5 กลุ่มวิชาแรก กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเรียน 21 หน่วยกิต และ ต้องเป็นวิชานอกคณะฯ เท่านั้น และให้เรียนทุกวิชาตามกลุ่มวิชาพิเศษ
( 3 ) หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
ให้เลือกเรียนจากวิชารหัสใดๆ ที่คณะอื่นเปิดสอนทั่วไป

* รายวิชาใหม่
** กลุ่มวิชาใหม่
*** S/U