หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีภารกิจหลักในการเสนอการเรียนการสอนคุณภาพสูงต่อนิสิต รวมถึงเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าสู่โลกธุรกิจแห่งนวัตกรรม และก้าวสู่ความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางคณะฯเน้นสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการวิจัย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการคุณภาพสูงสำหรับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กว่า 70 ปี ที่ภาควิชาการบัญชีได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดำเนินการหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และให้คำปรึกษาแก่นิสิตอย่างเปิดกว้าง รวมถึงการผสมผสานความรู้กับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าสู่โลกธุรกิจแห่งนวัตกรรมและก้าวสู่ เส้นทางวิชาชีพบัญชีอย่างสง่างาม หลักสูตรฯ ได้เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่สนใจใน 3 กลุ่มวิชา

1. กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
2. กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
3. กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

และในปี 2553หลักสูตรฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CPA Australia ซึ่งเอื้อให้บัณฑิตที่จบออกไปมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็น Associate Membership ของ CPA Australia

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

  • ภาคการศึกษาต้น และ ปลาย ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน 5,250 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นกลางของทุกปี
  • สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th หรือ http://www.admissions.chula.ac.th