1

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่มีภารกิจหลักในการเสนอการเรียนการสอนคุณภาพสูงต่อนิสิต รวมถึงเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าสู่โลกธุรกิจแห่งนวัตกรรม และก้าวสู่ความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางคณะฯเน้นสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการวิจัย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการคุณภาพสูงสำหรับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อก้าวไปสู่ระดับผู้บริหาร โดยบูรณาการความรู้ทฤษฏียุคใหม่เข้ากับการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เน้นทักษะการทำงาน(Hard Skills) และทักษะด้านบุคคล(Soft Skills) เพื่อให้ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์