ที่อยู่

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ถนนพญาไท วังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2

โทรสาร 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2

Website https://account.cbs.chula.ac.th