ผศ. ดร. เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
kriengkrai.b@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. กัญญารัตน์ สานโอฬาร
kanyarat@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
kanibhatti@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. จิรดา เพทายบรรลือ
jirada@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์
juthathip@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. ณฑรัช อุ่นเลิศ nadharatch@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ natchanont@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ thanyaluk@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. นภมณี เตพละกุล nopmanee@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. ประจิต หาวัตร prachit@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา prapaporn@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. ปริญดา มณีโรจน์ parinda@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ pongprot@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์ pornpan@cbs.chula.ac.th

อ. พรธนา ศักดิ์ชื่นยศ Pornthana@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย pimpana@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. พิมสิริ จิวะมิตร pimsiri@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. แพร กีระสุนทรพงษ์ prae@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร.ภาวิณี มะโนวรรณ pavinee@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. วชิระ บุณยเนตร wachira@cbs.chula.ac.th

รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ vorasak@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ wasatorn@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. วิลาสินี วงศ์แก้ว wilasini@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค visarut@cbs.chula.ac.th

รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ sarun@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ sompong@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ suchitra@cbs.chula.ac.th

อ. ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ sansakrit@cbs.chula.ac.th

ศ. ดร. อุทัย ตันละมัย uthai@cbs.chula.ac.th

ผศ. ดร. เอมอร ใจเก่งกิจ aim-orn@cbs.chula.ac.th